פסח

שטר למכירת חמץ תשפ"ב - הרב משה הבלין שליט״א

 

הרשאה ומנוי שליחות למכירת חמץ בחודש ניסן תשפ"ב לפני חג פסח!

אנו החתומים מטה ומעבר לדף ובניירות התפורים, הדבוקים והמצורפים לזה, נותנים כח ורשות לרב משה הבלין רב העיר שדרות ועושים אותו שליח ומורשה במקומנו לעשות עם כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלנו, ביום חמישי שניים עשר לחודש ניסן דהאי שתא ה'תשפ"ב, כאדם העושה בתוך שלו ממש. היינו, כל מי מאיתנו שימצא לו שום דבר חמץ הנעשה מחמשת מיני דגן חיים או אפויים צלויים, מבושלים, מטוגנים, כבושים או מלוחים באיזה חשש מחמץ גמור או מוקשה, בעין או על ידי תערובת, העומדים לאכילת אדם או בע"ח, או לשתיה או לרפואה או לאיזה הכשר ותיקון ומרוסן, כל מיני עיסות ושמרים, אטריות, פתיתים ופסטה, כל מיני משקאות בירה, שכר ומאלץ, יי"ש ושפירט, פשוט או מעורב ומתוקן עם סוכר או דבש, ובשמים והדומה מכל הדברים שיכולים לחשוב שיש בזה חשש חמץ גמור או נוקשה בעין או על ידי תערובת, שקים מחומצים, ונפות מחומצות, כל פרטי חמץ שבבתים, בעליות, בחצרות, במחסנים, במרתפים, במקררים, בתנורים, במאפיות, בתחנות ובחנויות, ובלפנים המחיצות, הן המסומנים במקומות שהם שלנו הן במקומות שהם שכורים או שאולים לנו, ואף אותם שנמצאים בדרך או ברשות אחרים או אותם שעדיין לא נכנסו לרשותנו ויכול להיות שייכנסו לרשותנו לאחר זמן איסור חמץ. בין שפרטי החמץ הנ"ל הם שלנו לגמרי ובין שיש לנו בהם רק איזה חלק וזכות או שהם רק פיקדון אצלנו מאחרים. וגם בעלי חיים הניזונים מחמץ שיש למי מאיתנו. על הכל אנו עושים שליח ומורשה את הרב משה הבלין לעשות לנו זכות ולמכור את כל הנ"ל קודם זמן איסור חמץ, וכן להשכיר את המקומות והחדרים שנמצא שם איזה פרט מהאמור למעלה והרפתות מבעלי חיים הנ"ל, כאדם העושה בתוך שלו ממש, ורשות בידו למכור ולהשכיר הן בעצמו הן על ידי זה שימנה שליח ומורשה ככל הנראה בעיניו למכור ולהשכיר לכל מי שירצה ובאיזה מחיר שירצה גם בהקפה ואף גם לתת במתנה, או להפקיר הפקר בי"ד, והרשות בידו לתת לקונה דריסת רגל דרך רשותנו ורשויות המושכרות ושאולות לנו, למקומות אשר מונח בהם איזה פרט מהנ"ל, שיהיה קנוי לקונה ממנו. ומחוייבים אנו למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בכל עת שידרוש. וכל מה שיכתוב הרב משה הבלין הנ"ל או השליח שימנה במקומו בשטר מכירה שייתן לקונה ממנו הרי עלינו לקיים בלי שום טענה ומענה ופתחון פה שבעולם. וכל מה שיעשה הרב משה הנ"ל או שלוחו, בכל הנ"ל תהיה עשייתו כעשייתנו וידו כידינו פיו כפינו הן לזכות והן להיפך ולא נוכל לומר "לתקוני שדרנוכם וכו". וכל זה קיבלנו על עצמנו בקניין גמור אג"ס ובכל אופן היותר מועיל על פי ד"ת. הן החתומים בחתימת יד ממש, הן החתומים ע"י שליח או מסירת קולמוס, והרשאה זו נעשית גלויה ומפורסמת ולא תיפסל ולא יגרע כוחה לא בחסר ולא ביתיר ולא שטשטוש דיו ומחק, רק תהיה תוקפה ככל שטרי ההרשאה הנעשים עפ"י תיקון חז"ל דלא כאסמכתא וכו', ורשות נתונה לאשר הרשאה זו עפ"י חוקי המדינה ולהיות תוקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר הנעשה כפי כח הממשלה והכל שריר בריר וקיים.

 

שימו לב המכירה מתקיימת עד יב בניסן יום חמישי בשעה 14:00

מועצה דתית שדרות -כי שרות זה בדת שלנו

שטר ההרשאה

נא לציין כתובת מלאה כולל מספר דירה

לדוגמא: ארון מטבח תחתון שמאלי, מרפסת שרות ועוד...

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, ייעשה בו כהחלטת הרב הן לענין מכירה לנכרי בכל אופן שיהיה והן להפקירו הפקר בי"ד וכיו"ב , הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו.

הידור-ביצוע קנין
להלן הוראות לביצוע 'קנין' לתוספת הידור במכירה כדי להסמיך את הרב למכור את החמץ שברשותך.

אופן הפעולה:
יש לתת לאדם מעל גיל מצות (במצב כיום ניתן לתת גם לאחד מבני הבית שמעל גיל מצות) חפץ (כגון עט/שעון/כלי/בגד) ושהוא יזכה בו עבור הרב משה הבלין שליט"א (דהיינו שמרגע זה זה שייך לרב) לאחר מכן עליך להגביה את החפץ כ-25 ס"מ (זו פעולת ה"קניין"), ובפעולה זו אתה מעניק לרב את ההרשאה למכור את החמץ שלך. לאחר ה'הגבהה' (=ה'קניין') הרב נותן לך רשות לזכות בחפץ בחזרה לרשותך.
חשוב להדגיש אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת הקניין באופן האמור, ניתן להסתפק באמצעות הטופס דלעיל.