top of page

פסח

שטר למכירת חמץ התשפ"ג

 

שטר הרשאה ומינוי שליחות למכירת חמץ ניסן התשפ"ג
הריני החתום מטה מאשר בזה כי הנני נותן כח והרשאה ביד הרב דרור טויל, רב העיר שדרות, הוא או בא כוחו, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור לגוי את כל החמץ ותערובת חמץ וחמץ נוקשה, וכיוצא באלו, השייכים לי או המופקדים אצלי או הממושכנים בידי, בין שנמצאים ברשותי ובין שנמצאים ברשות אחרים. כמו כן כל חמץ ותערובת חמץ וחמץ נוקשה וכיוצא באלו של אחרים שנמצאים ברשותי, ואפילו אין לי אחריות עליהם. וכן כל חמץ ותערובת חמץ וחמץ נוקשה וכיוצא באלו הדבוק בכלים או בשקים או בבגדים או בספרים או בתיקים או בכל מקום שהוא. כל מיני חמץ ותערובת חמץ או כל דבר שעל פי איזה צד בהלכה שאני צריך על פי דין התורה להוציאו מרשותי, הרי הוא כלול ביפוי כח לרב דרור טויל או לבא כוחו למוכרו לגוי, והכל כפי ענין המכירה שנעשית בין הרב דרור טויל הנ"ל או בא כוחו לבין הגוי הקונה.
ואני נותן בזה כוח והרשאה ביד הרב דרור טויל הנ"ל או בא כוחו למכור /להשכיר/ להקיף/ לתת במתנה את כל המקומות אשר בהם נמצא/מונח/מאוחסן כל מוצרי חמץ וחשש חמץ וכל מה שעתיד להכנס לשם עד זמן המכירה. ואפילו אם המקומות אינם שייכים לי לחלוטין רק שכורים או באופן אחר.
והריני מתחייב למסור את מפתחות הגישה והמעבר דרך רשותי לכל המקומות הנ"ל לכל מי שאצטווה, ולפתוח את כל המקומות הנ"ל לכל מה שנדרש למכירה זו. והריני מבקש רשות של דריסת רגל לכל המקומות הנ"ל כפי צורכי. 
ושטר הרשאה זה לא יופסל ולא יוגרע כוחו בשום אופן וגריעותא שבעולם, רק תמיד יהא בתוקפו כתוקף כל שטרות הנהוגים בישראל, והעשויים כתקון חז"ל.
והרשות ביד הרב דרור טויל הנ"ל או בא כוחו לכתוב ולחתום בכל לשון של ייפוי כח וזכות קניין ותוקף שיועיל על פי דין תורה ועל פי מנהגי וחוק המדינה. ותהא ידו כידינו ופיו כפינו ועשייתו כעשייתנו.
כל הנ"ל קיבלתי על עצמי, והכל שריר וקיים.

 

שימו לב המכירה באתר מתאפשרת עד יום שני, יב בניסן בשעה 18:00

מועצה דתית שדרות -כי שרות זה בדת שלנו

שטר ההרשאה

נא לציין כתובת מלאה כולל מספר דירה

bottom of page